BibleDatabase Advanced Bible Search
Extremely fast lookup of text, multiple search combination options, Bible Read mode.
WEBMASTERS To get this Advanced tool for your Website CLICK HERE
 

Choose a Bible Book or Range Chapter
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Search Criteria

   

Exact Phrase Ignore Word Order Any Words

  Set Preferences

Afrikaans Psalms 33

1 o Regverdiges, jubel in die HERE! 'n Loflied betaam die opregtes.

2 Loof die HERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp.

3 Sing tot sy eer 'n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank.

4 Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou.

5 Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van die HERE.

6 Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.

7 Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop; Hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers.

8 Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;

9 want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.

10 Die HERE vernietig die raad van die nasies, Hy verydel die gedagtes van die volke.

11 Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag.

12 Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.

13 Die HERE kyk van die hemel af; Hy sien al die mensekinders.

14 Uit sy woonplek aanskou Hy al die bewoners van die aarde,

15 Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke.

16 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leër, 'n held nie gered deur groot krag nie.

17 Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie.

18 Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;

19 om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood.

20 Ons siel wag op die HERE; Hy is ons hulp en ons skild;

21 want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy heilige Naam vertrou.

22 Laat u goedertierenheid, HERE, oor ons wees net soos ons op U wag!Christian Web Hosting from BibleDatabase

Whole Site This Page

Licensed to BibleDatabase. All Rights reserved. (Script Ver 3.1.0.0)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase