BibleDatabase Advanced Bible Search
Extremely fast lookup of text, multiple search combination options, Bible Read mode.
WEBMASTERS To get this Advanced tool for your Website CLICK HERE
 

Choose a Bible Book or Range Chapter
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Search Criteria

   

Exact Phrase Ignore Word Order Any Words

  Set Preferences

Afrikaans Matths 19

1 En toe Jesus hierdie woorde geindig het, het Hy van Galila vertrek en in die gebied van Juda oorkant die Jordaan gekom.

2 En groot menigtes het Hom gevolg, en Hy het hulle daar gesond gemaak.

3 Toe kom die Farisers na Hom om Hom te versoek, en s vir Hom: Is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei?

4 En Hy antwoord hulle en s: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie,

5 en ges het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;

6 sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.

7 Hulle s vir Hom: Waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei?

8 Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit nie so nie.

9 Maar Ek s vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en 'n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

10 Sy dissipels s vir Hom: As die saak van 'n man met 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie.

11 Maar Hy s vir hulle: Almal vat hierdie woord nie, maar net di aan wie dit gegee is.

12 Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat hulleself onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat.

13 Toe bring hulle kindertjies na Hom, dat Hy hulle die hande sou opl en bid; en die dissipels het hulle bestraf.

14 Maar Jesus s: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele.

15 En Hy het hulle die hande opgel en daarvandaan vertrek.

16 En daar kom een na Hom en s vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan h?

17 En Hy s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.

18 Hy vra Hom: Watter? En Jesus s--dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie;

19 eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.

20 Die jongman s vir Hom: Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort?

21 Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel h; en kom hier, volg My.

22 Maar toe die jongman di woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad.

23 En Jesus s vir sy dissipels: Voorwaar Ek s vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.

24 En verder s Ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.

25 Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en s: Wie kan dan gered word?

26 Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle ges: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

27 Daarop antwoord Petrus en s vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?

28 En Jesus s vir hulle: Voorwaar Ek s vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

29 En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe berwe.

30 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.Christian Web Hosting from BibleDatabase

Whole Site This Page

Licensed to BibleDatabase. All Rights reserved. (Script Ver 3.1.0.0)
2002-2020. Powered by BibleDatabase