BibleDatabase Advanced Bible Search
Extremely fast lookup of text, multiple search combination options, Bible Read mode.
WEBMASTERS To get this Advanced tool for your Website CLICK HERE
 

Choose a Bible Book or Range Chapter
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Search Criteria

   

Exact Phrase Ignore Word Order Any Words

  Set Preferences

Afrikaans Markus 14

1 En die pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor twee dae wees; en die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Hom met lis gevange kon neem en doodmaak.

2 Maar hulle het gesÍ: Nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie.

3 En toe Hy in BetŠniŽ was, in die huis van Simon, die melaatse, terwyl Hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte, baie kosbare nardussalf; en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit.

4 En daar was sommige wat by hulleself verontwaardig was en gesÍ het: Waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind?

5 Want dit kon vir meer as drie honderd pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen haar uitgevaar.

6 Maar Jesus sÍ: Laat haar staan; waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan My gedoen.

7 Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen; maar My het julle nie altyd nie.

8 Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf.

9 Voorwaar Ek sÍ vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wÍreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar.

10 En Judas IskŠriot, een van die twaalf, het na die owerpriesters gegaan om Hom aan hulle oor te lewer.

11 En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het belowe om hom geld te gee. En hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om Hom oor te lewer.

12 En op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die pasga geslag het, sÍ sy dissipels vir Hom: Waar wil U hÍ moet ons gaan klaarmaak, dat U die pasga kan eet?

13 En Hy stuur twee van sy dissipels en sÍ vir hulle: Gaan na die stad toe; en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoetkom. Volg hom,

14 en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sÍ: Die Meester laat weet: Waar is die kamer waar Ek met my dissipels die pasga kan eet?

15 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, in gereedheid gebring. Daar moet julle vir ons klaarmaak.

16 En sy dissipels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos Hy vir hulle gesÍ het; en hulle het die pasga toeberei.

17 En toe dit aand geword het, kom Hy met die twaalf.

18 En terwyl hulle aan tafel was en eet, sÍ Jesus: Voorwaar Ek sÍ vir julle, een van julle sal My verraai, een wat saam met My eet.

19 Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir een aan Hom te sÍ: Is dit miskien Ek? En 'n ander een: Is dit miskien ek?

20 En Hy antwoord en sÍ vir hulle: Dit is een van die twaalf wat saam met My sy hand in die skottel insteek.

21 Die Seun van die mens gaan wel heen soos daar van Hom geskrywe is; maar wee daardie man deur wie die Seun van die mens verraai word! Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie.

22 En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sÍ: Neem, eet, dit is my liggaam.

23 Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink.

24 En Hy sÍ vir hulle: Dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word.

25 Voorwaar Ek sÍ vir julle, Ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit nuut sal drink in die koninkryk van God.

26 En toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg.

27 Toe sÍ Jesus vir hulle: Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan My; want daar is geskrywe: Ek sal die herder slaan, en die skape sal verstrooi word.

28 Maar nadat Ek opgestaan het, sal Ek voor julle uit na Galilťa gaan.

29 En Petrus sÍ vir Hom: Al sal almal ook aanstoot neem, dan tog nie ek nie.

30 Daarop sÍ Jesus vir hom: Voorwaar Ek sÍ vir jou, vandag, in hierdie nag, voordat die haan twee maal gekraai het, sal jy My drie maal verloŽn.

31 Maar hy het nog baie meer aangehou en gesÍ: Al moes ek saam met U sterwe, ek sal U nooit verloŽn nie! En net so het almal ook gesÍ.

32 Toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsťmanť was. En Hy sÍ vir sy dissipels: Sit hier onderwyl Ek gaan bid.

33 En Hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met Hom en begin ontsteld en benoud te word.

34 En Hy sÍ vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak.

35 En toe Hy 'n bietjie verder gegaan het, val Hy op die grond en bid dat, as dit moontlik was, diť uur by Hom sou verbygaan.

36 En Hy sÍ: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik; neem hierdie beker van My weg; nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil.

37 En Hy kom en vind hulle aan die slaap en sÍ vir Petrus: Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om een uur te waak nie?

38 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

39 Hy gaan toe weer weg en bid dieselfde woorde.

40 En toe Hy terugkom, vind Hy hulle weer aan die slaap, want hulle oŽ was swaar; en hulle het nie geweet wat om Hom te antwoord nie.

41 En Hy kom vir die derde keer en sÍ aan hulle: Slaap maar voort en rus. Dit is genoeg; die uur het gekom. Kyk, die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars.

42 Staan op, laat ons gaan; kyk, hy is naby wat My verraai.

43 En dadelik, terwyl Hy nog spreek, verskyn Judas wat een van die twaalf was, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge.

44 En sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesÍ: Die een wat ek sal soen--dit is Hy; gryp Hom en neem Hom met sekerheid weg.

45 En toe hy kom, gaan hy dadelik na Hom en sÍ: Rabbi, Rabbi! en soen Hom.

46 Daarop slaan hulle hul hande aan Hom en gryp Hom.

47 En een van die wat daar gestaan het, het sy swaard uitgetrek en die dienskneg van die hoŽpriester geslaan en sy oor afgekap.

48 En Jesus antwoord en sÍ vir hulle: Het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en stokke om My gevange te neem?

49 Dag vir dag was Ek by julle in die tempel besig om te leer, en julle het My nie gegryp nie. Maar die Skrifte moes vervul word.

50 Toe het almal Hom verlaat en gevlug.

51 En 'n sekere jongman met 'n linnedoek om sy naakte lyf het Hom gevolg; en die jongmanne het hom gegryp;

52 maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug.

53 En hulle het Jesus weggelei na die hoŽpriester. En al die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerdes het by hom vergader.

54 En Petrus het Hom van ver af gevolg tot binne-in die paleis van die hoŽpriester, en het saam met die dienaars gesit en hom by die vuur warm gemaak.

55 En die owerpriesters en die hele Raad het getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood te maak, en hulle het niks gevind nie;

56 want baie het vals teen Hom getuig en die getuienisse was nie eenders nie.

57 En sommige het opgestaan en vals teen Hom getuig en gesÍ:

58 Ons het Hom hoor sÍ: Ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in drie dae 'n ander een opbou wat nie met hande gemaak is nie.

59 En selfs so was hulle getuienis nie eenders nie.

60 Toe staan die hoŽpriester in hul midde op en vra Jesus en sÍ: Antwoord U niks nie? Wat getuig hierdie manne teen U?

61 Maar Hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoŽpriester Hom die vraag en sÍ vir Hom: Is U die Christus, die Seun van die geseŽnde God?

62 En Jesus sÍ: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel.

63 Toe skeur die hoŽpriester sy klere en sÍ: Wat het ons nog getuies nodig!

64 Julle het die godslastering gehoor; wat dink julle? En hulle het almal Hom veroordeel dat Hy die dood skuldig was.

65 En sommige het begin om op Hom te spuug en sy aangesig toe te maak en Hom met die vuis te slaan en vir Hom te sÍ: Profeteer! En die dienaars het Hom met stokke geslaan.

66 En terwyl Petrus onder in die binneplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoŽpriester,

67 en toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sÍ: Jy was ook by die Nasarťner, Jesus.

68 Maar hy het dit ontken en gesÍ: Ek weet nie en begryp nie wat jy sÍ nie. En hy het buite na die voorplein gegaan; en die haan het gekraai.

69 En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan, te sÍ: Hierdie man behoort by hulle.

70 Maar hy het dit weer ontken. En 'n bietjie later weer sÍ die wat daar staan vir Petrus: Waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook 'n GalilťŽr en jou spraak is net so.

71 Toe begin hy homself te verwens en te sweer: Ek ken nie daardie man van wie julle praat nie.

72 En vir die tweede keer het die haan gekraai; en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesÍ het: Voor die haan twee maal gekraai het, sal jy My drie maal verloŽn. En hy het in trane uitgebars.Christian Web Hosting from BibleDatabase

Whole Site This Page

Licensed to BibleDatabase. All Rights reserved. (Script Ver 3.1.0.0)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase